ประวัติดอยช้าง ตั้งขึ้นตามลักษณะของภูเขาที่มีรูปร่าง
เหมือนช้างแม่ลูกสองเชือก
ข่าวสารกิจกรรม
บุคคลใดเลียนแบบเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย รับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคล อื่นที่ได้จดทะเบียนแล้ว ในราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชน หลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของ
บุคคลอื่น นั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่ เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ